فضای میزبانی Windows 2012/2016 سرور آلمان

پلن 0.5GB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل HCPanel
فضای میزبانی 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 3 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 4 عدد
تعداد دیتابیس 4 عدد

پلن 1GB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل HCPanel
فضای میزبانی 1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 4 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 5 عدد
تعداد دیتابیس 5 عدد

پلن 2GB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل HCPanel
فضای میزبانی 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 5 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 6 عدد
تعداد دیتابیس 6 عدد

پلن 5GB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل HCPanel
فضای میزبانی 5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 6 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 7 عدد
تعداد دیتابیس 7 عدد

پلن 10GB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل HCPanel
فضای میزبانی 10000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 7 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 8 عدد
تعداد دیتابیس 8 عدد

پلن 20GB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل HCPanel
فضای میزبانی 20000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 8 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 9 عدد
تعداد دیتابیس 9 عدد

پلن 50GB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل HCPanel
فضای میزبانی 50000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 9 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 10 عدد
تعداد دیتابیس 10 عدد

پلن 100GB

محل سرور خارج از ایران


مشخصات پلن میزیانی
کنترل پنل HCPanel
فضای میزبانی 100000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
تعداد دامنه اصلی 1 عدد
تعداد ایمیل آدرس نامحدود
تعداد ساب دومین 10 عدد
تعداد اف تی پی اکانت 11 عدد
تعداد دیتابیس 11 عدد